CHÍNH SÁCH & ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

(Áp dụng cho giao dịch tại văn phòng giao dịch, giao dịch trên https://vangvatchat.vn hoặc ứng dụng GF - Vàng vật chất)

Điều 1. Giải thích từ ngữ
 1. Vàng mua, bán: Loại vàng được Golden Fund chấp nhận giao dịch mua, bán là các loại vàng có nguồn gốc hợp pháp, thuộc sở hữu của Golden Fund (trường hợp Golden Fund bán vàng cho Khách hàng) hoặc của Khách hàng (trường hợp Khách hàng bán vàng cho Golden Fund), được phép giao dịch tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Danh mục các loại vàng được Golden Fund chấp nhận mua, bán được Golden Fund quy định trong từng thời kỳ. Sản phẩm Vàng của Công ty Cổ phần Đầu tư Golden Fund (Golden Fund) là sản phẩm Vàng trang sức đã được gia công chế tác, có tuổi vàng tương đương 95% (tham chiếu theo giá tại https://vangvatchat.vn hoặc ứng dụng GF - Vàng vật chất).
 2. Giao dịch mua vàng vật chất 95%: Là giao dịch vàng của bên A được thực hiện theo giá vàng tham chiếu tại website https://vangvatchat.vn hoặc ứng dụng GF - Vàng vật chất. Giao dịch mua vàng vật chất 95% là giao dịch mà Bên B đặt cọc một số tiền (tính theo VNĐ) cho bên A và hẹn ngày lấy vàng. Thời điểm lấy vàng, giá vàng sẽ được căn cứ theo giá tính từ thời điểm mà bên B thực hiện mua vàng của bên A thông qua website https://vangvatchat.vn hoặc ứng dụng GF - Vàng vật chất. Nếu bên B không lấy hoặc không thanh toán đủ số tiền theo hợp đồng cho bên A thì bên A sẽ đánh giá lỗ/lãi theo giá thị trường tại thời điểm tất toán hợp đồng.
 3. Giao dịch bán vàng vật chất 95%: Là giao dịch vàng của bên A được thực hiện theo giá vàng tham chiếu tại website https://vangvatchat.vn hoặc ứng dụng GF - Vàng vật chất. Giao dịch bán vàng vật chất 95% là giao dịch mà Bên B đặt cọc một số tiền (tính theo VNĐ) cho bên A và hẹn ngày trả vàng. Thời điểm trả vàng, giá vàng sẽ được căn cứ theo giá ở lần roll gần nhất (roll được định nghĩa theo Điều 4 - khoản 4 tại hợp đồng này) so với thời điểm bên A chốt giao Vàng. Nếu bên B không đủ hoặc không có vàng giao cho bên A thì bên A sẽ đánh giá lỗ/lãi theo giá thị trường tại thời điểm tất toán hợp đồng.
 4. Ứng dụng GF - Vàng vật chất: Là ứng dụng của Golden Fund được cài đặt trên thiết bị điện tử có kết nối mạng (internet, điện thoại di động …) cho phép Khách hàng thực hiện truy cập vào cơ sở dữ liệu của Golden Fund để mua bán vàng, sử dụng dịch vụ do Golden Fund cung cấp theo thoả thuận với Golden Fund. Để sử dụng sản phẩm vàng vật chất 95%, Khách hàng phải thoả thuận sử dụng dịch vụ với Golden Fund và chấp thuận những điều khoản, điều kiện giao dịch vàng vật chất 95% do Golden Fund quy định.
 5. https://vangvatchat.vn: Là trình duyệt web của Golden Fund cho phép Khách hàng thực hiện truy cập vào cơ sở dữ liệu của Golden Fund để mua bán vàng, sử dụng dịch vụ do Golden Fund cung cấp theo thoả thuận với Golden Fund. Để sử dụng sản phẩm vàng vật chất 95%, Khách hàng phải thoả thuận sử dụng dịch vụ với Golden Fund và chấp thuận những điều khoản, điều kiện giao dịch vàng vật chất 95% do Golden Fund quy định.
 6. Giao dịch vàng vật chất: Là các giao dịch mua, bán vàng, đặt cọc tiền hẹn ngày lấy vàng hoặc thanh toán đủ tiền khi mua, bán vàng giữa Golden Fund và Khách hàng.
 7. Giao dịch vàng trên https://vangvatchat.vn hoặc ứng dụng GF - Vàng vật chất: là việc Khách hàng sử dụng website https://vangvatchat.vn hoặc ứng dụng GF - Vàng vật chất để tiến hành các Giao dịch vàng với Golden Fund theo Hợp đồng này, được thực hiện thông qua việc Khách hàng sử dụng email & mật khẩu để đăng nhập, thực hiện và xác nhận Giao dịch vàng với Golden Fund trên ứng dụng GF - Vàng vật chất hoặc website https://vangvatchat.vn.
 8. Hạn mức mua bán vàng trong một giao dịch:Là số lượng vàng tối đa Khách hàng được phép thực hiện mua bán trong một giao dịch do Golden Fund quy định.
 9. Số tiền đặt cọc: (tính bằng tiền VNĐ) là số tiền mà Khách hàng đặt cọc làm tin với Golden Fund, được Golden Fund ghi nhận trên hệ thống của Golden Fund và/hoặc dữ liệu điện tử và được quản lý tại Golden Fund.
 10. Chứng từ điện tử: là các hợp đồng, đề nghị, xác nhận, lệnh thanh toán, chuyển tiền, dữ liệu điện tử ghi nhận giao dịch mua, bán giữa Golden Fund và Khách hàng khi có phát sinh trên https://vangvatchat.vn hoặc ứng dụng GF - Vàng vật chất của Golden Fund sau khi đã có đủ các thông tin xác minh quyền sở hữu của Golden Fund hoặc Khách hàng khi các bên phát sinh giao dịch. Golden Fund thực hiện việc lập, sử dụng, kiểm soát, xử lý, bảo quản và lưu trữ chứng từ điện tử theo các quy định hiện hành của pháp luật.
 11. Chứng từ giấy: Là các hợp đồng, đề nghị, xác nhận, lệnh thanh toán, chuyển tiền, phiếu xác nhận, hồ sơ, chứng từ, văn bản khác được Golden Fund và Khách hàng xác lập khi thực hiện Giao dịch vàng tại văn phòng giao dịch của Golden Fund hoặc theo thoả thuận giữa hai bên.
Điều 2. Nội dung và phương thức giao dịch
 1. Golden Fund và Khách hàng ký kết Hợp đồng này để thực hiện các Giao dịch vàng được Golden Fund cung cấp và Khách hàng chấp nhận sử dụng. Hợp đồng này thiết lập các nguyên tắc và thoả thuận chung về Giao dịch vàng giữa Golden Fund và Khách hàng, được áp dụng cho mỗi lần và/hoặc tất cả các lần Giao dịch vàng cụ thể giữa hai bên; các Giao dịch vàng cụ thể giữa hai bên được xác lập, thực hiện và ghi nhận trên hệ thống của Golden Fund là https://vangvatchat.vn hoặc ứng dụng GF - Vàng vật chất.
 2. Phương thức giao dịch: Hai bên thoả thuận giao dịch vàng bằng một, một số hoặc tất cả các phương thức sau đây:
  • Giao dịch vàng trên https://vangvatchat.vn hoặc ứng dụng GF - Vàng vật chất.
  • Phương thức khác theo quy định của Golden Fund trong từng thời kỳ phù hợp với quy định của pháp luật và Khách hàng chấp thuận sử dụng.
 3. Để giao dịch với Golden Fund theo Hợp đồng này theo Phương thức giao dịch quy định tại Khoản 2 Điều này, Khách hàng có nghĩa vụ đặt cọc hoặc thanh toán đầy đủ số tiền với Golden Fund, đăng ký sử dụng dịch vụ https://vangvatchat.vn hoặc ứng dụng GF - Vàng vật chất của Golden Fund và chấp nhận những điều khoản/điều kiện và những rủi ro của phương thức giao dịch này theo quy định của Golden Fund và của pháp luật.
Điều 3. Nguyên tắc xác lập Giao dịch vàng
 1. Đối với giao dịch https://vangvatchat.vn hoặc ứng dụng GF - Vàng vật chất:
  • Golden Fund được coi là nhận được yêu cầu mua bán vàng, lệnh thanh toán tiền, yêu cầu khác của Khách hàng khi Khách hàng đã đăng nhập vào https://vangvatchat.vn hoặc ứng dụng GF - Vàng vật chất của Golden Fund, đăng nhập vào hệ thống thông tin của Golden Fund trên https://vangvatchat.vn hoặc ứng dụng GF - Vàng vật chất và đưa ra các yêu cầu, đề nghị, chỉ thị có liên quan theo đúng trình tự, thủ tục, hướng dẫn của Golden Fund. Golden Fund kiểm tra tính xác thực của Giao dịch vàng trên hệ thống và các yếu tố định danh khác.
  • Các chấp nhận mua, bán, lệnh thanh toán, chuyển tiền chỉ hợp pháp, hợp lệ, được xác định và thừa nhận khi:
   (i) Khách hàng sử dụng tài khoản do Golden Fund cấp để truy cập và thực hiện giao dịch theo đúng trình tự, thủ tục, hướng dẫn của Golden Fund;
   (ii) có đầy đủ các nội dung theo quy định của Golden Fund;
   (iii) ví tiền điện tử để đặt cọc hoặc thanh toán của Khách hàng có đủ số dư được phép sử dụng để thanh toán cho Giao dịch vàng có liên quan;
   (iv) Giao dịch vàng trong hạn mức Khách hàng đã đăng ký hoặc được Golden Fund cho phép;
   (v) các điều kiện khác do Golden Fund quy định (nếu có). Golden Fund sẽ từ chối thực hiện Giao dịch vàng của Khách hàng đối với các yêu cầu, đề nghị, chỉ thị do không hợp pháp, hợp lệ.
 2. Số liệu, nội dung trên hệ thống https://vangvatchat.vn hoặc ứng dụng GF - Vàng vật chất là bằng chứng xác nhận các Giao dịch vàng được thực hiện giữa hai bên. Với việc sử dụng kết hợp các phương thức giao dịch quy định tại khoản 2 Điều 2 Hợp đồng này khi thực hiện các Giao dịch, Golden Fund và Khách hàng đồng ý thừa nhận rằng giao dịch mua, bán vàng của hai bên có những biến động, thay đổi tại mỗi thời điểm, dẫn đến có sự biến động, thay đổi giữa nội dung được ghi nhận trên hệ thống của Golden Fund về giao dịch vàng của Khách hàng. Để tránh hiểu nhầm, các bên thống nhất rằng:
  • Hệ thống giao dịch vàng thực hiện tại thời điểm mới nhất được xem là bằng chứng để xác định nội dung, số liệu vàng và giao dịch vàng của mỗi bên, ngoại trừ trường hợp các giao dịch bị ghi nhận sai, nhầm, thiếu sót, bị can thiệp, chỉnh sửa trái phép, gian lận, lừa đảo và/hoặc không đúng bản chất của giao dịch theo nhận định của Golden Fund hoặc không phù hợp với nội dung của giao dịch thì thực hiện theo quy định tại điểm e) khoản 3 Điều 5 Hợp đồng này.
  • Nếu có sự khác nhau giữa nội dung của Khách hàng so với nội dung trên hệ thống của Golden Fund về giao dịch vàng của Khách hàng tại mỗi thời điểm nhất định, thì các bên đồng ý rằng lịch sử giao dịch được ghi nhận trên hệ thống của Golden Fund về giao dịch vàng của Khách hàng có giá trị áp dụng.
Điều 4. Thoả thuận về Giao dịch mua bán vàng
 1. Nội dung thỏa thuận
  TÊN HÀNG - SỐ LƯỢNG - CHẤT LƯỢNG - GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
  Đơn vị tính: Việt Nam đồng
  Số thứ tự Tên hàng hóa Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
  1
  2
  (Số tiền bằng chữ: ............................... đồng)
 2. Loại vàng mua, bán:

  Vàng được mua, bán phải thuộc phạm vi thực hiện hoạt động kinh doanh mua, bán vàng của Golden Fund theo quy định của Golden Fund và của pháp luật.

 3. Phương thức thanh toán và xác nhận giao dịch mua, bán vàng
  • Khách hàng phải đặt cọc cho Golden Fund 7% số tiền ghi tại Khoản 1 Điều 4 của Hợp đồng này ngay tại thời điểm ký kết hợp đồng.
  • Khách hàng thanh toán cho Golden Fund theo hình thức chuyển khoản vào Số tài khoản doanh nghiệp: …………
  • Khách hàng có quyền tất toán hợp đồng tại bất cứ thời điểm nào trong vòng mười ngày kể từ khi ký kết hợp đồng, trong đó:
  • Hợp đồng sẽ được ký hai ngày/lần theo nghiệp vụ Roll.
   • Nghiệp vụ Roll:
    • Khách hàng mua, bán vàng với Golden Fund tại thời điểm t. Trong thời gian từ t đến t+2, Golden Fund sẽ giao vàng cho Khách hàng khi nhận được đầy đủ số tiền của đơn hàng. Cuối ngày t+2 mà Khách hàng chưa thanh toán đủ số tiền của đơn hàng; Golden Fund sẽ mua, bán đối ứng với chiều giao dịch của Khách hàng theo giá tham chiếu trên web https://vangvatchat.vn hoặc ứng dụng GF - Vàng vật chất tại thời điểm đó; đồng thời Golden Fund sẽ mở lại một giao dịch mới theo chiều giao dịch ban đầu của Khách hàng với giá được tham chiếu trên web https://vangvatchat.vn hoặc ứng dụng GF - Vàng vật chất. Khi đó sẽ phát sinh một khoản công nợ do biến động tỷ giá giữa Golden Fund và Khách hàng, khoản công nợ này sẽ được hai bên chi trả theo thoả thuận.
    • Golden Fund sẽ gửi hợp đồng điện tử ngay sau khi Khách hàng phát sinh giao dịch với Golden Fund.
    • Golden Fund sẽ giao sản phẩm vàng trang sức cho Khách hàng ngay sau khi Khách hàng thanh toán đầy đủ giá trị đơn hàng.
   • Tính từ thời điểm Khách hàng phát sinh giao dịch đến thời điểm t+2 mà Khách hàng chưa thanh toán đủ tiền, Golden Fund sẽ tất toán trạng thái giao dịch của Khách hàng trên hệ thống và sẽ cộng dồn hoặc đối trừ khoản công nợ vừa phát sinh vào số tiền của Khách hàng đặt cọc cho Golden Fund.
   • Trong trường hợp Khách hàng muốn gia hạn thời gian thanh toán, Golden Fund sẽ sử dụng nghiệp vụ Roll để hoàn tất trạng thái giao dịch của Khách hàng trên hệ thống của Golden Fund theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • Sau mười ngày kể từ thời điểm ký kết hợp đồng, trạng thái giao dịch và hợp đồng cuối cùng sẽ tự động được tất toán, Khách hàng sẽ được thanh toán phần chênh lệch do biến động giá tại thời điểm tất toán trên hệ thống của Golden Fund. (giá tham chiếu tại https://vangvatchat.vn hoặc ứng dụng GF - Vàng vật chất).
   • Hợp đồng bản giấy sẽ được gửi đến Khách hàng trong thời gian sớm nhất tùy thuộc vào vị trí địa lý của Khách hàng.
 4. Giá mua bán vàng và phương thức thanh toán
  • Giá mua bán vàng được xác lập tại thời điểm xác lập giao dịch mua bán.
  • Phương thức thanh toán trong giao dịch mua bán:
   • Đối với giao dịch trên https://vangvatchat.vn hoặc ứng dụng GF - Vàng vật chất: được thực hiện thông qua phương thức chuyển khoản từ Bên Mua cho Khách hàngán hoặc ngược lại. Đối với giao dịch Khách hàng mua, bán vàng từ Golden Fund, Golden Fund được toàn quyền tự động trích tiền từ ví đặt cọc của Khách hàng mở tại hệ thống của Golden Fund để thực hiện giao dịch.
 5. Đánh giá Lợi nhuận/Rủi ro
  • Golden Fund không cung cấp đánh giá lợi nhuận/thua lỗ theo giá MTM (giá đối ứng tại thời điểm tham chiếu). Nếu Khách hàng có yêu cầu đánh giá lợi nhuận/thua lỗ theo giá vàng cập nhật thời điểm đó thì Golden Fund sẽ hỗ trợ hiển thị phần lợi nhuận/thua lỗ này nhằm thuận lợi hơn cho Khách hàng trong quá trình Mua/Bán vàng
  • Golden Fund không chịu trách nhiệm về phần hiển thị này, không lấy đó làm căn cứ đánh lợi nhuận/thua lỗ của Khách hàng. Golden Fund chỉ đánh lợi nhuận/thua lỗ khi Khách hàng thực hiện mua/bán vàng với Golden Fund
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các bên
 1. Quyền và nghĩa vụ trong giao dịch
  • Quyền và nghĩa vụ của Golden Fund
   • Được quyền nhận phí dịch vụ do Khách hàng thanh toán.
   • Trả vàng trang sức thật cho Khách hàng khi Khách hàng có yêu cầu theo quy định tại Hợp đồng này. Trường hợp phát sinh sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của pháp luật gây cản trở cho việc trả vàng, Golden Fund sẽ trả lại vàng cho Khách hàng khi sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không còn.
   • Đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp Đồng trong trường hợp Khách hàng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào đã thoả thuận. Trong trường hợp này, Khách hàng phải thanh toán các chi phí và/hoặc bồi thường thiệt hại phát sinh do hành vi vi phạm của Khách hàng gây ra cho Golden Fund trước khi Golden Fund trả vàng cho Khách hàng. Golden Fund có toàn quyền nhưng không có nghĩa vụ khấu trừ số lượng Vàng tương ứng với giá trị của chi phí và/hoặc mức thiệt hại mà Golden Fund phải chịu do hành vi vi phạm của Khách hàng gây ra trước khi hoàn trả số Vàng còn lại cho Khách hàng;
   • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
  • Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng
   • Khi giao vàng phải thông báo ngay cho Golden Fund biết về tình trạng vàng, mọi đặc tính, khiếm khuyết (nếu có) của vàng, biện pháp bảo quản thích hợp;
   • Phải tự chịu trách nhiệm về nguồn gốc và tính hợp pháp của vàng.
   • Được bán vàng cho Golden Fund thông qua các phương thức giao dịch phù hợp theo thoả thuận với Golden Fund.
   • Cung cấp thông tin và giấy tờ liên quan đến vàng cho Golden Fund (nếu có)
   • Được nhận lại vàng từ Golden Fund khi Hợp Đồng chấm dứt (nếu có yêu cầu) theo các nội dung của Hợp đồng này.
   • Trong trường hợp Golden Fund có yêu cầu Khách hàng nhận lại Vàng, Khách hàng có nghĩa vụ nhận lại Vàng. Trường hợp Khách hàng chậm nhận Vàng thì phải thanh toán các chi phí về bảo quản và phí dịch vụ cho Golden Fund trong thời gian chậm nhận lại Vàng.
   • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 2. Quyền và nghĩa vụ trong giao dịch mua, bán vàng
  • Quyền và nghĩa vụ của Golden Fund
   • Được mua, bán vàng với Khách hàng theo nội dung tại Hợp đồng này.
   • Được nhận vàng đã mua từ Khách hàng và thanh toán tiền cho Khách hàng hoặc nhận tiền Khách hàng thanh toán và giao vàng đã bán cho Khách hàng theo quy định tại Điều 4 Hợp đồng này.
   • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật
  • Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng
   • Phải tự chịu trách nhiệm quyền sở hữu, về nguồn gốc và tính hợp pháp của vàng khi bán cho Golden Fund.
   • Được mua bán vàng với Golden Fund theo nội dung tại Hợp đồng này.
   • Thanh toán tiền cho Golden Fund và được nhận vàng đã mua từ Golden Fund hoặc phải giao vàng đã bán cho Golden Fund và nhận tiền Golden Fund thanh toán theo quy định tại Điều 4 Hợp đồng này.
   • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 3. Quyền, nghĩa vụ và cam kết khác
  • Bằng Hợp đồng này, Khách hàng cam kết chấp thuận các điều khoản điều kiện quy định trong Hợp đồng giao dịch vàng với Golden Fund được cập nhật trên màn hình https://vangvatchat.vn hoặc ứng dụng GF - Vàng vật chất khi Khách hàng đăng nhập sử dụng dịch vụ giao dịch vàng trên hệ thống của Golden Fund.
  • Trường hợp Khách hàng mua, bán vàng với Golden Fund bằng số tiền đặt cọc của Khách hàng tại Golden Fund, bằng Hợp đồng này, Khách hàng ủy quyền toàn bộ, vô điều kiện và không hủy ngang, Golden Fund được tự động trích chuyển tiền trên ví tiền cọc của Khách hàng mở tại Golden Fund và/hoặc tự động ghi giảm, ghi tăng trên số tiền đặt cọc của Khách hàng tại Golden Fund để thực hiện các giao dịch mua, bán, trích chuyển tiền và các giao dịch khác (nếu có), bao gồm cả việc Golden Fund điều chỉnh cho chính xác nội dung Giao dịch vàng đã thực hiện giữa hai bên hay thực hiện bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào của Khách hàng đối với Golden Fund.
  • Khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống máy tính, thiết bị điện tử, phần mềm, việc sử dụng mạng của Khách hàng đáp ứng được các tiêu chí cần thiết tối thiểu để truy cập https://vangvatchat.vn hoặc ứng dụng GF - Vàng vật chất và thực hiện Giao dịch vàng, đảm bảo yếu tố bảo mật; thường xuyên duy trì phần mềm diệt virus trên các thiết bị sử dụng truy cập https://vangvatchat.vn hoặc ứng dụng GF - Vàng vật chất. Golden Fund không chịu trách nhiệm với việc mất dữ liệu, phần mềm, hỏng hóc thiết bị truy cập trong quá trình Giao dịch vàng.
  • Khách hàng đồng ý và chấp thuận rằng Golden Fund được quyền cung cấp các thông tin về Giao dịch vàng, số tiền đặt cọc của Khách hàng tại Golden Fund cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác để phục vụ cho các mục đích tổ chức và hoạt động hợp pháp của Golden Fund mà không cần phải thông báo hay xin chấp thuận trước của Khách hàng.
  • Khi phát sinh các giao dịch bị ghi nhận sai, nhầm, thiếu sót, bị can thiệp, chỉnh sửa trái phép, gian lận, lừa đảo và/hoặc không đúng bản chất của giao dịch theo nhận định của Golden Fund hoặc không phù hợp với nội dung của giao dịch, Golden Fund được quyền điều chỉnh lại nội dung, thông tin giao dịch cho phù hợp và thông báo cho Khách hàng về nội dung điều chỉnh.
  • Golden Fund không chịu trách nhiệm với những thiệt hại do nguyên nhân vượt quá phạm vi kiểm soát của Golden Fund dẫn đến việc không thể thực hiện được Giao dịch vàng, bao gồm nhưng không giới hạn các nguyên nhân sự cố kỹ thuật, phá hoại, động đất, thiên tai, đứt nghẽn mạng, đường truyền, mất điện.
  • Trong trường hợp phát hiện Khách hàng vi phạm các quy định hiện hành hoặc thoả thuận đã có với Golden Fund, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Golden Fund có quyền không thực hiện các yêu cầu tiến hành Giao dịch vàng, giữ lại tang vật và thông báo ngay cho cấp có thẩm quyền xem xét và xử lý.
  • Golden Fund được quyền chấm dứt, từ chối, tạm dừng thực hiện Giao dịch vàng khi nhận được yêu cầu của Khách hàng hoặc có thông báo mật khẩu, mật khẩu bị mất cắp, thất lạc, lộ mật khẩu, mã code giao dịch, mã đại lý hoặc có nghi ngờ Giao dịch vàng mà Khách hàng thực hiện đang bị lợi dụng.
  • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và của pháp luật.
Điều 6. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng, tạm ngừng và chấm dứt giao dịch vàng
 1. Golden Fund được phép sửa đổi, bổ sung, thay thế nội dung Hợp đồng này (bao gồm cả nội dung của Giao dịch vàng) trong từng thời kỳ, bằng cách cập nhật lên màn hình giao dịch vàng trên https://vangvatchat.vn hoặc ứng dụng GF - Vàng vật chất của Golden Fund, đồng thời các sửa đổi, bổ sung, thay thế này sẽ được thông báo khi Khách hàng truy cập để thực hiện Giao dịch vàng. Nếu đồng ý với các sửa đổi, bổ sung, thay thế này, Khách hàng sẽ tiếp tục truy cập để thực hiện Giao dịch vàng. Trường hợp không đồng ý, Khách hàng có quyền bỏ qua, không tiếp tục truy cập và việc bỏ qua đó được hiểu là một yêu cầu chấm dứt Hợp đồng và ngừng sử dụng Giao dịch vàng theo Hợp đồng này của Khách hàng; Golden Fund không có nghĩa vụ thực hiện Hợp đồng với Khách hàng kể từ thời điểm Khách hàng bỏ qua, không tiếp tục truy cập đó.
 2. Các trường hợp chấm dứt Giao dịch vàng:
  • Khách hàng có quyền chấm dứt Giao dịch vàng theo các thủ tục quy định của Golden Fund và sau khi đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ với Golden Fund.
  • Golden Fund có quyền chấm dứt, từ chối, tạm ngừng thực hiện Giao dịch vàng mà không phải thông báo trước cho Khách hàng, không cần được sự chấp thuận của Khách hàng trong các trường hợp sau:
   • Khách hàng không tuân thủ Hợp đồng này, quy định của Golden Fund và của pháp luật về Giao dịch vàng.
   • Khi Giao dịch vàng không đúng hạn mức mà Khách hàng đã đăng ký và được Golden Fund chấp nhận; hoặc tại thời điểm kho của Golden Fund không có đủ vàng để thực hiện giao dịch; hoặc việc thực hiện Giao dịch vàng có thể dẫn đến việc Golden Fund vi phạm các quy định của pháp luật về trạng thái, hạn mức, giới hạn giao dịch hay các hạn chế khác.
   • Theo quyết định, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
   • Các trường hợp liên quan đến giả mạo, rủi ro hoặc có gian lận hoặc khi lợi ích của Golden Fund, Khách hàng và/hoặc bên thứ ba có thể bị vi phạm.
   • Khi Golden Fund tạm ngừng giao dịch để bảo trì, khi có sự cố của nhà cung cấp dịch vụ điện tử, viễn thông, khi có sự cố do nguyên nhân vượt quá phạm vi kiểm soát của Golden Fund dẫn đến việc không thể thực hiện được Giao dịch vàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nguyên nhân sự cố kỹ thuật, phá hoại, động đất, thiên tai, đứt nghẽn mạng, mất điện… hoặc các trở ngại khách quan, sự kiện bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát của Golden Fund.
Điều 7. Điều khoản chung
 1. Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các điều khoản đã quy định trong Hợp Đồng này và các quy định có liên quan của pháp luật. Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng, nếu có vấn đề vướng mắc hoặc phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc, giải quyết với tinh thần hợp tác, tương trợ, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp có phát sinh tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này mà các bên không thể tự giải quyết được, tranh chấp sẽ được chuyển sang Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.
 2. Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được chấm dứt theo một trong những trường hợp sau đây:
  • Theo quy định tại Điều 6 Hợp đồng này (trong trường hợp Golden Fund và/hoặc Khách hàng chấm dứt toàn bộ các Giao dịch vàng).
  • Một trong hai bên có nhu cầu chấm dứt Hợp đồng. Trong trường hợp này, bên có nhu cầu phải gửi thông báo bằng văn bản cho bên kia trước 05 (ngày) làm việc tính đến ngày muốn chấm dứt. Trong trường hợp này, hai bên sẽ thoả thuận cụ thể bằng văn bản về thời gian và điều kiện cho việc chấm dứt Hợp Đồng.
  • Golden Fund đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp Đồng trong trường hợp Khách hàng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào đã thoả thuận. Trong trường hợp này, Golden Fund sẽ thông báo cho Khách hàng và Khách hàng phải bồi thường các thiệt hại (nếu có) phát sinh từ vi phạm của Khách hàng cho Golden Fund.
  • Khách hàng chết, mất tích (nếu là cá nhân) hoặc phá sản, giải thể (nếu là tổ chức).
  • Theo quy định của pháp luật.
   Đối với các giao dịch đã phát sinh trước khi chấm dứt Hợp đồng trong các trường hợp nêu trên, hai bên vẫn tiếp tục có nghĩa vụ thực hiện cho đến khi hoàn thành, trừ khi các giao dịch đó cũng được chấm dứt theo thoả thuận của hai bên về thời gian và điều kiện cho việc chấm dứt Hợp đồng.
   Trường hợp một hoặc một số Giao dịch vàng quy định tại khoản 6 Điều 1 Hợp đồng này bị chấm dứt thì (các) Giao dịch vàng nào không bị chấm dứt vẫn tiếp tục được thực hiện và các nội dung của Hợp đồng này liên quan đến Giao dịch vàng không bị chấm dứt đó vẫn tiếp tục có hiệu lực thực hiện giữa Golden Fund và Khách hàng.
 3. Khi chấm dứt Hợp đồng và Khách hàng đóng tài khoản đăng nhập trên hệ thống tại Golden Fund và/hoặc rút số tiền đặt cọc của Khách hàng tại Golden Fund thì việc xử lý số tiền còn lại trên ví tiền cọc của Khách hàng tại hệ thống của Golden Fund được thực hiện theo thoả thuận giữa hai bên, theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo quy định về thừa kế, phá sản, giải thể… tùy thuộc vào trường hợp phát sinh cụ thể.
 4. Hợp Đồng này được lập thành 02 (hai) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

caret-up-solid