DOT PLOT CỦA FED LÀ GÌ VÀ CÁCH ĐỌC DOT PLOT CỦA FED

  • Chia sẻ bài viết:

Vào 4 cuộc họp trong các tháng cuối cùng của mỗi quý, Fed sẽ công bố báo cáo tóm tắt dự báo kinh tế, tổng hợp dự báo GDP, thất nghiệp và lạm phát của các thành viên. Ngoài các dự báo kinh tế, Fed cũng đưa ra dự báo về kỳ vọng lãi suất của các thành viên trong tương lai được gọi đơn giản là “Dot Plot.”


Hiểu thêm về Dot Plot

Lịch sử Dot Plot

Vào năm 2012, kinh tế Mỹ đang trong quá trình hồi phục sau khủng hoảng 2008 và lãi suất đang ở mức gần 0. Khi đó, Fed muốn tìm cách cho công chúng thấy được kỳ vọng của các quan chức về triển vọng chính sách trong ngắn và dài hạn. Do đó, Fed đã đưa ra Dot Plot để tăng tính minh bạch trong chính sách của mình.

GOLDEN FUND

Cách Dot Plot hoạt động

Một dấu chấm (dot) đại diện cho dự báo của một quan chức Fed về lãi suất quỹ liên bang trong tương lai. Có tối đa 19 quan chức được đưa ra nhận định, tức 19 dot.

19 quan chức này gồm 7 thành viên hội đồng thống đốc Fed và chủ tịch của 12 Ngân hàng Dự trữ Liên bang.
Số lượng dot có thể thấp hơn 19 nếu có vị trí trống trong hội đồng thống đốc. Ví dụ như Dot Plot tháng 3/2019 chỉ có 17 dot do có 2 vị trí trống.

Giới đầu tư và kinh tế học thường so sánh Dot Plot mới nhất với các Dot Plot đã công bố trước đó để xem Fed đang đi theo hướng diều hâu hay bồ câu

Cách đọc Dot Plot của Fed

Một dot plot sẽ có:

  • Trục ngang biểu thị năm, trục dọc biểu thị mức lãi suất dự báo
  • Do Fed sử dụng phạm vi lãi suất (ví dụ phạm vi lãi suất sau cuộc họp tháng 12/2022 là 4.25-4.5%), mỗi dot biểu thị điểm giữa của phạm vi lãi suất kỳ vọng. Ví dụ, trong cột 2022, 2022, dot nằm tại 4.375% biểu thị lãi suất ở phạm vi 4.25-4.5%.
  • Đường xanh biểu thị trung vị của các dự báo, tức mức lãi suất được dự báo bởi nhiều quan chức nhất
  • Ngoài ra, có thể có thêm một đường trắng biểu thị định giá lãi suất của Fed theo thị trường để so sánh với Dot Plot, và đánh giá Fed đang diều hâu hay bồ câu

Ví dụ, phân tích Dot Plot tháng 12/2022:

GOLDEN FUND

2022:

Đến cuối năm 2022, tất cả 19 quan chức Fed dự báo lãi suất trong khoảng 4.25-4.5%. Mức trung vị sẽ là 4.25-4.5%.

2023:

Đến cuối năm 2023:

  • 2 quan chức dự báo lãi suất tăng lên phạm vi 4.75-5%
  • 10 quan chức dự báo lãi suất tăng lên phạm vi 5-5.25%
  • 5 quan chức dự báo lãi suất tăng lên phạm vi 5.25-5.5%
  • 2 quan chức dự báo lãi suất tăng lên phạm vi 5.5-5.75%
  • Mức trung vị sẽ là 5-5.25%.

Các năm 2024, 2025 và dự báo dài hạn cũng được hiểu theo cách tương tự.


caret-up-solid